homekeyboard_arrow_rightNIA จับมือเครือข่ายพันธมิตรภาคใต้ตอนบน

NIA จับมือเครือข่ายพันธมิตรภาคใต้ตอนบน

NIA จับมือเครือข่ายพันธมิตรภาคใต้ตอนบนแสวงหาโครงการและร่วมพัฒนาโครงการนวัตกรรมกับผู้ประกอบการ SMEs และ startup เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางด้านนวัตกรรมของผู้ประกอบการภาคใต้ตอนบน

NIA โดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ ลงพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ระหว่างวันที่ 11 - 12 ธันวาคม 2561 เพื่อหารือร่วมกับเครือข่ายนวัตกรรม ได้แก่ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช สร้างความร่วมมือในการแสวงหาและพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม ทั้ง SMEs Startup รวมถึงวิสาหกิจชุมชน ในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน พร้อมทั้งจัดงานอบรมการพัฒนาโครงการนวัตกรรม ให้กับผู้ประกอบการ นอกจากนี้ยังได้เปิด เวทีให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ได้นำเสนอโครงการนวัตกรรมกับ NIA ลดขั้นตอนการเดินทางไปนำเสนอ concetual project ที่ กรุงเทพฯ

จากการดำเนินงานดังกล่าวเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ได้ให้ความสนใจและพร้อมร่วมมือเพื่อให้เกิดบรรยายกาศในการพัฒนาโครงการนวัตกรรม ยกระดับความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมในส่วนภูมิภาค และโอกาสในการเข้าถึงทุนสนับสนุนโครงการอย่างทั่วถึง