บริหาร-คณะกรรมการ

นายวิเชฐ ตันติวานิช

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


“นวัตกรรม ไม่จำเป็นต้องเป็นการสร้างอะไรใหม่ๆ และอาจไม่จำเป็นต้องมีเรื่องของเทคโนโลยีหรือวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องมากมาย เพราะการแก้ปัญหาอะไรสักอย่างได้สำเร็จก็สามารถเรียกได้ว่า เป็นนวัตกรรม เพราะปัญหาอาจยังไม่เคยเกิดขึ้นหรือยังไม่เคยมีใครแก้ได้ และถ้าเราคิดว่า การแก้ปัญหาในทุกๆ เรื่องสามารถเกิดเป็นนวัตกรรมขึ้นได้ คำว่า นวัตกรรม ก็จะกลายเป็นความคุ้นเคยที่ทำให้ทุกคนรู้สึกว่า ตัวเองก็สามารถสร้างนวัตกรรมขึ้นมาได้เช่นกัน”

WORK

สนช. ไม่ได้เป็นหน่วยงานขนาดใหญ่ แต่สามารถสร้างนวัตกรรมชิ้นใหญ่ที่ส่งผลกระทบในวงกว้างได้ ดังนั้นวิสัยทัศน์ที่เราควรจะมุ่งไป เราต้อง Position ตัวเองให้เป็นศูนย์กลางของการสร้าง Impact ไม่จำเป็นต้องทำเองทั้งหมด ซึ่งการสร้าง Impactอาจเกิดจากการผลักดันไปที่หน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางในด้านความรู้หรือเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนองค์กรอื่นๆ ดังนั้นสนช. จึงไม่ใช่องค์กรเดียวที่จะทำหน้าที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมของทั้งประเทศ แต่ สนช. สามารถทำหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นในการสร้างนวัตกรรมได้ นวัตกรรมไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นที่ สนช. แต่เราสามารถทำหน้าที่สร้างแรงกระเพื่อมหรือสร้างผลกระทบในวงกว้างให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงภาคการศึกษาเพื่อทำให้เกิดการสร้างนวัตกรรมด้วยตัวของเขาเอง

สำหรับวิธีการขับเคลื่อนในเชิงกลยุทธ์ เราต้องเน้นการเชื่อมโยงเข้าไปในทุกหน่วยงาน เพื่อให้เขามองเห็นและเข้าใจได้ว่า นวัตกรรมสามารถเกิดขึ้นได้โดยทั่วไปหรือด้วยตัวของเขาเองไม่ได้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว เราต้องพยายามสร้างความเข้าใจเรื่องเหล่านี้ให้มากขึ้นเพื่อให้เขามีความรู้สึกว่า การกระทำเพื่อให้เกิดนวัตกรรมสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยตัวเขาโดยไม่จำเป็นต้องใช้ความสามารถระดับสูงหรือต้องการลงทุนสูง เพียงแค่การที่เขาสามารถแก้ปัญหาบางอย่างเองได้ ก็จะเกิดเป็นวัฒนธรรมการรับรู้ในเรื่องของนวัตกรรม

สุดท้ายเราก็สนับสนุนเขาด้วยการสร้างแรงขับเคลื่อนเพื่อดึงเอาวัฒนธรรมที่สามารถสร้าง Impact ขนาดใหญ่ขึ้นมาพัฒนาต่อยอดและเผยแพร่ เพื่อสร้างการรับรู้ให้เกิดขึ้นในวงกว้างมากยิ่งขึ้น เช่น การทำวิดีโอคลิปเผยแพร่หรือการให้รางวัลเพื่อผลักดันให้เกิดการรับรู้

 

 

EXPERTISE

ผมจะพยายามผลักดันแนวคิดเหล่านี้เข้าไปในคณะกรรมการเราต้องสร้างนโยบายในแง่ของการรับรู้ว่านวัตกรรมคือวัฒนธรรม ซึ่งแรงผลักดันตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญ รวมถึงการสร้าง Networking ของคนที่อยากจะทำงานกับ สนช. เราต้องไปทำให้เขารู้สึกชื่นชมตัวของเขาเองว่า เขาสามารถทำได้ โดยมี สนช. เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดเรื่องเหล่านั้น ไม่ใช่ว่าเมื่อทำงานแล้วต้องให้เขามาชื่นชมงานของเรา ความท้าทายจึงเป็นเรื่องของการเปลี่ยน Mindset เนื่องจากบางครั้งในความคิดของแต่ละคนจะมี Culture อื่นๆ ฝังอยู่จึงเป็นเรื่องยากที่จะเปลี่ยน Mindset ที่มีแนวคิดเรื่องอื่นฝังอยู่ แต่เราก็ต้องพยายามเริ่มทำจากจุดเล็กๆ ไปก่อน เช่น เริ่มต้นจากสถาบันการศึกษา ซึ่งผมคิดว่าจะเป็นจุดที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้เร็วที่สุด

EXPERIENCE

 • ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.)
 • กรรมการอิสระ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
 • อนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
 • กรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทย (TFPA)
 • รองผู้จัดการ สายงานผู้ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน ดูแลสายงานการตลาด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 • ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Mai)
 • ประธานที่ปรึกษาตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
 • กรรมการที่ปรึกษาด้านงานวิจัยและการกำกับดูแลกิจการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

EDUCATION

 • MBA, Finance & Marketing University of Hartford, Connecticut, U.S.A.
 • ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน และการคลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตรการอบรมหลักสูตร
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 1
 • หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 1
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT)
  รุ่นที่ 3
 • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 56
 • หลักสูตรกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 2 (IOD) DCP2 Fellow Member

PORTFOLIO

ไม่มีข้อมูล

CURRENT POSITION

 • ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซี เอ ซี จำกัด (C asean)   
 • กรรมการอิสระ และประธานคณะอนุกรรมการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) 
 • ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท หลักทรัพย์ จีเอ็ม โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด
 • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) 
 • กรรมการอิสระ บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย