บริหาร-คณะกรรมการ

นายปริญญ์ พานิชภักดิ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


“นวัตกรรมที่ดีควรจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนมีความสะดวกสบายและดีขึ้น นี่คือสิ่งสำคัญเพราะนวัตกรรมที่ดีควรที่จะไปลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและสร้าง Impact เชิงบวกให้กับองค์กรและสังคมวงกว้างโดยรวมให้มากขึ้น”

WORK

ผมต้องการให้ สนช. เป็นหน่วยงานหลักมีบทบาทที่โดดเด่นในการรวบรวมนวัตกรรมในเชิงธุรกิจหรือโมเดลเพื่อสนับสนุนภาคเอกชนให้สามารถนำมาเพิ่มสเกลมาใช้ในเชิงพาณิชย์และเอื้อประโยชน์ให้ธุรกิจของผู้ประกอบการให้อยู่รอดทางการแข่งขันและเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปได้ จะต้องทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมผ่านการร่วมมือ หรือการสร้างภาคีเครือข่ายจากอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้ไอเดียบรรเจิดเกิดขึ้นมาได้จริงและกระจายไปในวงกว้าง

เรื่องต่อมาเป็นการสร้างองค์ความรู้ในฐานะเป็น Knowledge Base ให้กับธุรกิจ Startup หรือ Social Enterpriseผ่านการสร้างเครือข่ายต่างประเทศให้มากขึ้น รวมถึงสร้างทีม หรือให้ทุนสนับสนุนในการทำ Research and Development กับภาคเอกชนที่มีแนวคิดในการพัฒนาเรื่องนวัตกรรม

การจะบรรลุภารกิจได้นั้น ผมคิดว่าต้องเริ่มจากการปรับทัศนคติให้คนในองค์กรมีความเข้าใจตรงกัน ในการขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน และจำเป็นต้องสร้างเครือข่ายให้เกี่ยวข้องในระบบนิเวศนวัตกรรม โดยเฉพาะการเพิ่มภาคีในต่างประเทศมากขึ้น เพื่อมาช่วยสร้างวัฏจักรดังกล่าวให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

“ส่วนในแง่ของการวิจัยทางด้านนวัตกรรม ก็จะต้องเดินหน้าหาพันธมิตรกับมหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพราะผมยังเชื่อว่าโลกนวัตกรรมเป็นเรื่องไร้พรมแดน เราจะต้องถอดหมวกและตำแหน่งต่างๆ พร้อมที่จะเปิดกว้าง    และต้องรับรู้ข่าวสารว่า นวัตกรรมไปถึงไหนแล้วและจะนำมาต่อยอดในประเทศเราได้อย่างไร โดยไม่ลืมที่จะปรับให้เข้ากับบริบทและวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยด้วย”

 

EXPERTISE

สำหรับผมเรื่องนวัตกรรมเป็นอะไรที่กว้างมากและกระทบต่อหลายอุตสาหกรรม ผมจึงวางเป้าหมายการทำงานขับเคลื่อนให้ สนช. มีบทบาทในการสเกลอัพธุรกิจของผู้ประกอบการและเป็นหน่วยงานที่เป็นองค์ความรู้ที่ภาครัฐและเอกชนจะต้องนึกถึงเป็นแห่งแรก หากต้องการทำอะไรทางด้านนวัตกรรมหรือเป็น Think Tank ที่เกี่ยวกับนวัตกรรมทั้งหมดและเป็นศูนย์กลางการบูรณาการของ Project นวัตกรรมที่มี Ecosystem พร้อมต่อการประสานงานขับเคลื่อนในหลายๆ กระทรวงไม่ให้ทำงานอย่างกระจัดกระจาย

 

 

 

 

EXPERIENCE

  • ดูแลการตลาดของนักลงทุนในภูมิภาคเอเชีย สำนักงานใหญ่ CLSA Ltd. เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
  • Vice President-Deutshe Bank Tisco Securities (Thailand)
  • รองประธาน Asean-UK Business Forum (AUBF)

EDUCATION

  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น 15
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 9
  • Executive Leadership Development Program at the NUS
  • ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์และการเงิน London School of Economic and Political Science (L.S.E)

PORTFOLIO

ไม่มีข้อมูล

CURRENT POSITION

  • กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด
  • ที่ปรึกษา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  • ที่ปรึกษา สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
  • กรรมการสถาบันผู้ประกอบการยุคใหม่ (New Economy Academy-NEA กระทรวงพาณิชย์)
  • กรรมการ Phoenix Sinwattana (Crowdfunding)
  • หุ้นส่วนร้านโฟร์ซีซั่น เรสตัวรองต์ กรุ๊ป
  • คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)