บริหาร-คณะกรรมการ

นายภาณุ จันทร์เจียวใช้

กรรมการโดยตำแหน่ง ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ


“งานด้านนวัตกรรมเป็นงานที่จะต้องใช้องค์ความรู้มาผนวกประสานกับความคิดริเริ่ม ดังนั้นกฎระเบียบกติกาการทำงานก็ต้องเอื้อให้เกิดความคล่องตัวในการทำงาน ส่งเสริมให้คนทำงานเกิดพลังสร้างสรรค์เพื่อพัฒนา Ecosystem นวัตกรรมให้มี Impact ในวงกว้าง”

WORK

อยากเห็น สนช. สร้าง Impact ด้านนวัตกรรมในวงกว้างด้วยการเพิ่มงานในลักษณะที่เป็นเชิงระบบโครงสร้างและต้องทำงานเชิงนโยบายเพิ่มมากขึ้น

งานนวัตกรรมไม่ใช่งานที่ สนช. จะทำได้โดยลำพัง แต่ต้องอาศัยความร่วมมือของเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่ การขับเคลื่อนจำเป็นต้องทำงานเชิงระบบมีโครงสร้างการทำงาน เพื่อบูรณาการแบ่งสรรงาน และแบ่งความรับผิดชอบระหว่าง สนช. กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระทรวงวิทยาศาสตร์ หรือต่างกระทรวง ซึ่งผมคิดว่าจะทำให้เกิดพลังการขับเคลื่อนมากขึ้นพอที่จะส่งผลกระทบไปในวงกว้าง เกิดผลดีกับประเทศที่ต้องการเดินหน้าพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรม

บุคลากรเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในการผลักดันงานนวัตกรรมให้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงต้องให้ความสำคัญต่อการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถเข้ามาทำงานในองค์กรและดูแลรักษา สร้างระบบค่าตอบแทนที่เหมาะสมจูงใจ มีระบบสวัสดิการที่ดี

 

EXPERTISE

อยากเห็น สนช. เป็นองค์กรที่ประสบความสำเร็จในการทำงานตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์

EXPERIENCE

  • ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ
  • ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณด้านความมั่นคง 1
  • ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ
  • นักวิเคราะห์งบประมาณเชี่ยวชาญกลุ่มการจัดการงบประมาณ จังหวัดและกลุ่มจังหวัด และบูรณาการงบประมาณในการบริหารราชการในต่างประเทศ

EDUCATION

  • ปริญญาโทพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

PORTFOLIO

ไม่มีข้อมูล

CURRENT POSITION

  • รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ