homeรับสมัครงาน


รับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่องค์กรนวัตกรรม (งานกฎหมาย) ปฏิบัติการ 3 ระดับ 1

ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักกลยุทธ์นวัตกรรม (เลขานุการ) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่องค์กรนวัตกรรม (งานงบประมาณและแผนงาน)

ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานตำแหน่ง นักกลยุทธ์นวัตกรรม (นโยบายนวัตกรรม), นักกลยุทธ์นวัตกรรม (โครงการพิเศษ, นักกลยุทธ์นวัตกรรม (สารสนเทศนวัตกรรม)

ดาวน์โหลด

ประกาศผลการทดสอบบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักกลยุทธ์นวัตกรรม (วิเทศนวัตกรรม) ปฏิบัติการ 3 ระดับ 1

ดาวน์โหลด