homekeyboard_arrow_rightINNOVATION PARK
">

INNOVATION PARK

อุทยานนวัตกรรม...ศูนย์กลางการขับเคลื่อนนวัตกรรม

อุทยานนวัตกรรม (Innovation Park) เป็นโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรมที่สำคัญสำหรับ การเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนนวัตกรรม ทั้งในระดับประเทศ และในระดับภูมิภาคอา เซียนเพื่อให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันและก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่าง สมบูรณ์ ทั้งยังมีส่วนส่งเสริมให้เกิดระบบนวัตกรรมแห่งชาติ และการเพิ่มขีดความ สามารถให้แก่ภาคเอกชนไทย


"อุทยานนวัตกรรม...ศูนย์กลางการขับเคลื่อนนวัตกรรม"

LOCATION AND PLACEตำแหน่งและพื้นที่

ตั้งอยู่ในซอยโยธี ถนนพระรามที่ 6 ในพื้นที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารรวม 10,000 ตารางเมตร พื้นที่ส่วนกลาง 1,200 ตารางเมตร พื้นที่ใช้งาน 8,800 ตารางเมตร
มีพื้นที่อาคารทั้งหมด 1,600 ตารางเมตร ขนาดประมาณ 40 x 40 เมตร มีความสูง 7 ชั้น โดยมีการจัดแบ่งพื้นที่ ดังนี้
  • ชั้น 1 Open Innovation Space

  • ชั้นลอย Ideation Space เป็นพื้นที่จุดประกายความคิดนวัตกรรม

  • ชั้น 2 IOT City Innovation Center

  • ชั้น 3 Co-Innovating Space

  • ชั้น 4 Innovation Strategy Space เป็นพื้นที่ปฏิบัติงานของ สนช.

  • ชั้น 5-6 เป็นพื้นที่ห้องประชุม และพื้นที่ปฏิบัติงานของ สนช.

  • ชั้น 7 เป็นพื้นที่สันทนาการ

SPECIAL FEATURESจุดเด่น

มีการบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จด้านนวัตกรรม อุทยานนวัตกรรมเป็น แหล่งรวมด้านการบริการธุรกิจและข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการ พัฒนานวัตกรรม โดยดำเนินการในลักษณะเป็นศูนย์กลางการให้บริการ แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนวัตกรรมโดยมี ความพร้อมในการสนับสนุนทั้งด้านข้อมูลความรู้ ด้านการเงิน และเครือ ข่ายนวัตกรรม โดยมีตำแหน่งที่ตั้งที่มีศักยภาพสูงในการเป็นศูนย์กลาง ด้านการพัฒนาระบบนวัตกรรม เนื่องจากเป็นจุดศูนย์กลางการเชื่อมต่อ ของแกนนวัตกรรม ทั้งในด้านความรู้ ด้านธุรกิจและการเงิน และสามารถ เข้าถึงพื้นที่ได้ง่าย

เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรองรับแพลตฟอร์มนวัตกรรม อุทยานนวัตกรรม เปิดโอกาสให้การวางแพลตฟอร์มด้านนวัตกรรมยุทธศาสตร์ของ สนช. สามารถ ดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยจัดวางโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางด้านกาย ภาพและสารสนเทศเพื่อรองรับการเติบโตของเครือข่ายด้านนวัตกรรม ทั้งระดับ ภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งมีการให้บริการเพื่อสนับสนุนการสร้าง ธุรกิจนวัตกรรมที่หลากหลายภายในอุทยานนวัตกรรม

สร้างเครือข่ายประชาคมนวัตกรรม อุทยานนวัตกรรมเป็นพื้นที่ศูนย์กลางของ ประชาคมนวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ด้าน ความรู้และด้านธุรกิจนวัตกรรมของ สนช. โดยมีพื้นที่การสร้างเครือข่ายเพื่อ เพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาคีนวัตกรรม และยังเป็นแหล่งรวมภาคีนวัตกรรมที่ สำคัญของประเทศ โดยเฉพาะหน่วยงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทค โนโลยี และกระทรวงอุตสาหกรรม รวมถึงอยู่ใกล้ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจในสถาบัน การศึกษาและสถาบันวิจัยต่างๆ