homeประกาศอื่นๆ


ประกาศอื่นๆ

ประกาศร่างขอบเขตงาน เลขที่ อ0063/2561

ประกาศร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) งานจ้างเหมาโครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมเกษตรรุ่นใหม่และการประกวด AgTech Innovation Awards 2018 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3 เลขที่ อ0063/2561 

สร้างเมื่อ : 22 ส.ค. 2561
ดาวน์โหลด

ประกาศร่างขอบเขตงาน เลขที่ อ0061/2561

ประกาศร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างเหมาจัดงาน Government Procurement Transformationด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0061/2561 

สร้างเมื่อ : 22 ส.ค. 2561
ดาวน์โหลด

ประกาศร่าง เลขที่ อ0058/2560

 ประกาศร่างการจ้างเหมาประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์นวัตกรรมไทย ประจำปี 2561 (Thailand Innovation Week 2018) เลขที่  อ0058/2560

สร้างเมื่อ : 17 ส.ค. 2561
ดาวน์โหลด

TOR อ0057/2561

(Terms of Reference : TOR) การจ้างเหมาจัดงานสัปดาห์นวัตกรรมไทย ประจำปี 2561 (Thailand Innovation Week 2018) เลขที่ อ0057/2561

สร้างเมื่อ : 10 ส.ค. 2561
ดาวน์โหลด

TOR อ0056/2561

ประกาศร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) การจ้างเหมาจัดกิจกรรมค่ายผู้นำนวัตกรรมรุ่นใหม่ (NextInnovation Leader Camp) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0056/2561 

สร้างเมื่อ : 10 ส.ค. 2561
ดาวน์โหลด

TOR อ0055/2561

ประกาศร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) การออกแบบและจัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ประเภทนิตยสารStartup Thailand ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 เลขที่ อ0055/2561

สร้างเมื่อ : 10 ส.ค. 2561
ดาวน์โหลด

ประกาศร่างงาน เลขที่ 0050/2560

ประกาศร่างงานจ้างเหมาโครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตร สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมเกษตรรุ่นใหม่และการประกวด AgTech Innovation Awards 2018 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่  0050/2560

สร้างเมื่อ : 13 ก.ค. 2561
ดาวน์โหลด

ประกาศร่างขอบเขตงาน เลขที่ อ0047/2561

ประกาศร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) การออกแบบและจัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ประเภทนิตยสารStartup Thailand ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0047/2561

สร้างเมื่อ : 10 ก.ค. 2561
ดาวน์โหลด

ประกาศร่างงาน เลขที่ 0036/2560

ประกาศร่างงานจ้างเหมาโครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมเกษตรรุ่นใหม่และการประกวด AgTech Innovation Awards 2018 เลขที่  0036/2560

สร้างเมื่อ : 18 มิ.ย. 2561
ดาวน์โหลด

TOR 0034/2561

ประกาศร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างเหมาบำรุงรักษาและกั้นห้องผู้บริหารชั้น 6 อาคารอุทยานนวัตกรรมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 0034/2561

สร้างเมื่อ : 21 พ.ค. 2561
ดาวน์โหลด

ประกาศร่าง เลขที่ 0032/2560

ประกาศร่างจ้างเหมาจัดกิจกรรมเผยแพร่สร้างการรับรู้ “ร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม (100 Faces of Thailand’s  Innovation Inspirers)” เลขที่  0032/2560

สร้างเมื่อ : 27 เม.ย. 2561
ดาวน์โหลด

ประกาศร่าง เลขที่ อ0028/2561

ประกาศ(ร่าง)ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงาน Startup Thailand 2018ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่  อ0028/2561

สร้างเมื่อ : 23 มี.ค. 2561
ดาวน์โหลด