homeประกาศประกวดราคา


ประกาศประกวดราคา

อ0005/2561

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการบ่มเพาะและเร่งสร้างวิสาหกิจเริ่มต้น (Global Acceleration Program) ระยะที่ 2/2561ครั้งที่ 2ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่  อ0005/2561

สร้างเมื่อ : 13 ธ.ค. 2560
ดาวน์โหลด

อ0006/2561

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมในงานถนนสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่  อ0006/2561

สร้างเมื่อ : 8 ธ.ค. 2560
ดาวน์โหลด

อ0004/2561

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาผู้ดำเนินการจัดนิทรรศการ STI for OTOP Upgrade ในงาน “OTOP City 2017”ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่  อ0004/2561

สร้างเมื่อ : 30 พ.ย. 2560
ดาวน์โหลด

อ0003/2561

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการพัฒนาระบบจัดการกิจกรรมและฐานข้อมูลลูกค้า (Event and Directory Management - EDM) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่  อ0003/2561

สร้างเมื่อ : 24 พ.ย. 2560
ดาวน์โหลด

อ0002/2561

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงาน Social Innovation Driving unit ประจำพื้นที่ภาคกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่  อ0002/2561

สร้างเมื่อ : 24 พ.ย. 2560
ดาวน์โหลด

อ0001/2561

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการบ่มเพาะและเร่งสร้างวิสาหกิจเริ่มต้น (Global Acceleration Program) ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0001/2561

สร้างเมื่อ : 10 พ.ย. 2560
ดาวน์โหลด

อ0003/2560

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานดูแลและบำรุงรักษาด้านระบบสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่  อ0003/2560

สร้างเมื่อ : 18 ก.ย. 2560
ดาวน์โหลด

อ0002/2560

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารส่วนบุคคล ลักษณะตู้ ชนิดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน พร้อมพนักงานขับรถ ระยะเวลา 12 เดือนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0002/2560

สร้างเมื่อ : 14 ก.ย. 2560
ดาวน์โหลด

อ0001/2560

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์นวัตกรรม ประจำปี 2560 (Innovation Thailand Week 2017) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่  อ0001/2560

สร้างเมื่อ : 14 ก.ย. 2560
ดาวน์โหลด

0006/2560

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาควบคุมดูแลระบบวิศวกรรมประกอบอาคารและสาธารณูปโภค ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่  0006/2560 

สร้างเมื่อ : 18 ส.ค. 2560
ดาวน์โหลด

0005/2560

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารอุทยานนวัตกรรม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่  0005/2560 

สร้างเมื่อ : 18 ส.ค. 2560
ดาวน์โหลด

0004/2560

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานสัปดาห์นวัตกรรม ประจำปี 2560 (Innovation Thailand Week 2017) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่  0004/2560

สร้างเมื่อ : 17 ส.ค. 2560
ดาวน์โหลด