homeกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ


กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ.2552

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ.2552

ดาวน์โหลด

ระเบียบคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2553

ระเบียบคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2553

ดาวน์โหลด

ระเบียบคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2553

ระเบียบคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2553

ดาวน์โหลด

ระเบียบคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติว่าด้วยประมวลจริยธรรม พ.ศ. 2556

ระเบียบคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติว่าด้วยประมวลจริยธรรม พ.ศ. 2556

ดาวน์โหลด

ระเบียบคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2558

ระเบียบคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2558

ดาวน์โหลด

ระเบียบคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559

ระเบียบคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559

ดาวน์โหลด

ระเบียบคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2558 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

ระเบียบคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2558 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลด