homekeyboard_arrow_rightนโยบายผู้บริหาร

นโยบายผู้บริหาร

ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์
ผู้อํานวยการ สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

“นวัตกรรม” ถือเป็นเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ความสามารถ ทางนวัตกรรม (Innovation capability) ของผู้ประกอบการไทย และการพัฒนาตลาดที่มีความต้องการและพร้อมรองรับ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Products) และการบริการ (Services) รวมทั้งสังคมแห่งนวัตกรรม (Innovation Society) ถือเป็นตัวแปรหลักในสมการแห่งการสร้างและใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีส่วนสัมพันธ์ในสมการข้างต้น โดยการเป็นองค์กรขับเคลื่อน “ระบบ นวัตกรรมแห่งชาติ” (National Innovation System, NIS) เพื่อนําไปสู่การยกระดับ พัฒนา และบริหารจัดการ นวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพและการเติบโตอย่างทั่วถึง (Inclusive Growth)

 

มุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกร

สนช. ได้พัฒนากลไกส่งเสริมและสนับสนุน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs ในการรังสรรค์นวัตกรรม สร้างวัฒนธรรมนวัตกรรม และระบบบริหารจัดการนวัตกรรม ผ่านการนําเอาผลงานวิจัยและพัฒนาในสถาบันการศึกษา และหน่วยงานวิจัยและเทคโนโลยีของประเทศไทยมาใช้ประโยน์ในเชิงพาณิชย์มาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม แนวทาง การดําเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป (Lifestyle) พลวัตรการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มโลก และความท้าทายใหม่ ๆ เช่น ความ ก้าวหน้าและการหลอมรวมทางเทคโนโลยี โลกาภิวัตน์ทางการค้าบนฐานเทคโนโลยีดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ประชากร การกําเนิด “นวัตกร” (Innovator) ในกลุ่มผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และรับบริการ ความเป็นเมือง (Urbanization) พลังงานทางเลือก ความมั่นคงทางอาหาร และภาวะโลกร้อน ล้วนเป็นปัจจัยเร่งต่อการสร้างกระบวนทัศน์ความคิดใหม่ และการพัฒนาสาขาธุรกิจและอุตสาหกรรมใหม่ที่มีความเข้มข้นของนวัตกรรมในระดับสูง

ด้วยเหตุนี้ สํานักงานฯ จึงมุ่งมั่นในการพัฒนา “นวัตกร” เจ้าหน้าที่บริหารนวัตกรรม (Chief Innovation Officer) องค์กรนวัตกรรม (Innovative Organization) รวมทั้งสาขาธุรกิจและอุตสาหกรรมใหม่ๆ สําหรับอนาคตไทย ผ่านกลไก ทางการเงินเพื่อการสนับสนุนนวัตกรรม (Financing innovation) และสภาพแวดล้อมใหม่ ๆ สําหรับนวัตกรรม (New innovation platform) เช่น การพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ (Area-based innovation) นวัตกรรมเมือง (City innovation) นวัตกรรมสังคม (Social innovation) รวมทั้งเครื่องมือการบริหารจัดการนวัตกรรมสําหรับวิสาหกิจขนาดต่างๆ และ กลุ่ม Start Up ที่สอดรับและสอดคล้องต่อโมเดลทางธุรกิจใหม่ ๆ นั่นเอง