homekeyboard_arrow_rightงาน Ecosystem builder for Southen Regional Innovation ณ โรงแรม บุรีศรีภู บูติก จ.สงขลา

Ecosystem builder for Southen Regional Innovation

NIA Regional Connect จับมือกับสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) และหน่วยงานพันธมิตรจากฝั่งภาคใต้ ได้แก่ อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ และม.นราธิวาสราชนครินทร์ จัดกิจกรรมเวิร์กชอปการพัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายและสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมในพื้นที่ภาคใต้ ภายใต้งาน “Ecosystem builder for Southen Regional Innovation” ณ โรงแรม บุรีศรีภู บูติก จ.สงขลา

พื้นที่ภาคใต้

โดย กิจกรรมครั้งนี้ ทีม NIA ได้รับการตอบรับจากตัวแทนหน่วยงานในพื้นที่ภาคใต้เป็นอย่างดีในการค้นหาศักยภาพเชิงพื้นที่ระดมความคิดสกัดความรู้ความเชี่ยวชาญและกำหนดบริบทในพื้นที่ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายผู้นำการพัฒนานวัตกรรมในพื้นที่ เพื่อมาสกัดเป็นแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบนิเวศนวัตกรรมในระดับภูมิภาคระหว่างภาคีเครือข่ายในพื้นที่ภาคใต้ร่วมกันระหว่าง สนช. สอว. และอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้