homekeyboard_arrow_rightงานเสวนา THE MAKING OF COLLABORATIVE CITIES
">

NIA นำโดยดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)ร่วมเปิดงานเสวนา THE MAKING OF COLLABORATIVE CITIES

NIA นำโดยดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมเปิดงานเสวนา THE MAKING OF COLLABORATIVE CITIES “การสร้างเมืองประสานความร่วมมือ”
เพื่อร่วมกันออกแบบร่วมสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาสังคมในรูปแบบต่างๆ สร้างแนวคิดและส่งเสริมความรู้ด้านนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation) ให้สามารถนำไปสู่กระบวนการประสานความร่วมมือกันของภาคส่วนต่างๆ ตลอดจนการออกแบบแนวทางสู่การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่ความความยั่งยืน 

นอกจากนี้ สนช. โดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม ยังมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพให้ผู้ประกอบการสร้างธุรกิจเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นด้วยนวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ ทั้งยังเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนานวัตกรรมในเชิงพื้นที่ตั้งแต่ระดับเมืองจนไปถึงระดับท้องถิ่นอีกด้วย